Innehåll


E-post

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Recensioner

Klicka här för att komma till The Philosophy Nets länk till Bokus

S

Stenmark

Titel: Miljöetik och miljövård
Författare: Mikael Stenmark
År: 2000
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-01220-9
Antal sidor: 199 sidor
Bindning: Häftad

Miljöetik och miljövård handlar om människans etiska förhållande till naturen.

Boken är indelad i sex kapitel: 1 Inledning, 2 Miljöproblemens värderingsmässiga dimension, 3 Människocentrerad miljöetik, 4 Icke-människocentrerad miljöetik, 5 Miljövårdens målsättning och utformning och 6 Miljöetikens relevans. I slutet hittar man en ordlista där viktiga termer definieras och en kort sammanfattning av några miljöetiska teorier.

Stenmark definierar miljöetik på följande sätt: "Det systematiska och kritiska studiet av de värderingsmässiga ställningstaganden som (medvetet eller omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till naturen". Med natursyn menar han: "En individs, en grupps eller ett samhälles uppfattningar om naturens beskaffenhet och struktur". Boken tar upp en rad olika etiska synsätt och diskuterar flera olika frågor som rör miljövård och miljöpolitik. Författaren hoppas kunna överbrygga klyftan mellan å ena sidan miljöetik, å andra sidan miljöpolicy och miljövård. Vilka praktiska konsekvenser får olika etiska ställningstaganden för vårt förhållande till naturen?

En övergripande fråga Stenmark ställer i boken är vilken betydelse värderingar har för skapandet av ett miljöanpassat eller hållbart samhälle. Denna fråga kan i sin tur delas in i flera mer preciserade frågeställningar. Stenmark försöker besvara fyra grundläggande frågor: "(1) Har miljöfrågor överhuvudtaget något med värderingar att göra? Och om så är fallet, på vilket sätt? (2) Vilka värderingar bygger befintlig miljövård och miljöetik på? (3) Finns det några alternativ till de värderingar och den etik som ligger till grund för befintlig miljövård och miljöpolitik? (4) Skulle det medföra att miljövården fick en annorlunda utformning om någon av dessa alternativa värderingssystem (eller miljöetiska teorier) istället valdes som beslutsunderlag?"

Stenmark gör en distinktion mellan antropocentriska och icke antropocentriska miljöetiska teorier. De tidigare tar sin utgångspunkt i människan. Vårt förhållande till naturen och våra miljöåtgärder skall endast bedömas på basis av hur de påverkar människor. Stenmark nämner två olika typer av antropocentriska teorier: traditionell eller intragenerationell antropocentrism och intergenerationell antropocentrism eller den hållbara utvecklingens etik. Skillnaden mellan dessa är att den tidigare hävdar att vi endast skall ta hänsyn till nu levande människor, medan den senare menar att även kommande människogenerationer och deras välbefinnande har etisk relevans. De icke antropocentriska miljöetiska teorierna sätter inte människan i centrum på samma sätt som de antropocentriska. Naturens produkter bör inte endast ses som en resurs för att tillfredsställa människors behov och preferenser. Annat än människan kan ha egenvärde. Stenmark delar in de icke antropocentriska teorierna i biocentrism och ekocentrism. Enligt biocentrismen har inte enbart mänskligt liv utan även andra organismers liv egenvärde. Individers förhållande till naturen och våra miljöåtgärder bör därför bedömas på basis av hur de påverkar alla levande varelsers välbefinnande. Enligt ekocentrismen kan även sådant som landskap och ekosystem ha egenvärde. Våra handlingar och miljöåtgärder bör enligt denna teori bedömas på basis av hur de påverkar arters och ekosystems välbefinnande, förutom hur de påverkar människor och deras välbefinnande.

Miljöetik och miljövård är en välskriven bok. Författarens många preciseringar och analyser av olika begrepp och teorier är intressanta och upplysande. Diskussionen av miljöetikens relevans och de olika miljöetiska teoriernas konsekvenser för miljövård tillsammans med de mer filosofiska avsnitten gör att boken borde intressera både teoretiker och praktiker. Enligt författaren själv riktar sig boken i första hand till beslutsfattare på alla nivåer i miljövårdsfrågor, miljöforskare i allmänhet och studenter i vilkas utbildningsprogram kurser i miljökunskap av olika slag ingår, även om han hoppas att den med behållning skall kunna läsas av alla som är intresserade av miljöfrågor och miljövård. Är det något man saknar lite är det en diskussion av olika argument för och emot de olika miljöetiska teorierna. Vad talar t.ex. för en antropocentrisk miljöetik? Vad talar emot? Vilka skäl finns det för att acceptera en icke antropocentrisk miljöetik? Vilka skäl talar emot en sådan teori? Oaktat detta ger Stenmarks bok en utmärkt inblick i en rad miljöetiska uppfattningar.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖTill toppen

© 1997-2004 The Philosophy Net