Innehåll


E-post


Uppsatser

Den här sektionen innehåller filosofiska uppsatser som kan laddas ned och användas för privat bruk.

Till uppsatserna


Information

Har du skrivit en uppsats som du vill lägga ut på denna sida, får du gärna höra av dig till <info@thephilosophynet.com>.

Alla ämnen som handlar om filosofi är välkomna.

Vill du publicera en uppsats på The Philosophy Net, bör du ha någon form av filosofisk utbildning.

Uppsatser får skrivas på svenska, norska, danska eller engelska.

Uppsatser kan bifogas som vanliga worddokument eller som PDF-filer.

Innan du skickar in en text bör du kontrollera att språket är så korrekt som möjligt. Referenser bör utformas i enlighet med god sed och eventuella fotnoter bör vara korrekta.

Kontrollera även innehållet i uppsatsen. Argumentera gärna sakligt för framförda åsikter, definiera oklara begrepp osv.

Uppsatsen bör ha en tydlig titel.

Bifoga gärna ett abstrakt på 50 - 200 ord som sammanfattar uppsatsens innehåll.

Uppsatser på denna sida är inte specialgranskade. Innehållet reflekterar upphovsmännens åsikter.

Upphovsrätten tillhör författaren, om ingenting annat anges. Ingen uppsats får lagras, mångfaldigas eller reproduceras på annat sätt (med de undantag som anges i upphovsrättslagen) utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillåtelse.

Har du några kommentarer till eller frågor om en uppsats bör du vända dig direkt till författaren.

I och med att du skickar in en uppsats till The Philosophy Net garanterar du att innehållet inte strider mot någon svensk eller internationell lag. Du garanterar att upphovsrätten till allt material tillhör dig, eller att du har skriftlig tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren att publicera det på The Philosophy Net (detta gäller t.ex. om uppsatsen också publicerats eller skall publiceras någon annanstans).

En del av uppsatserna på denna sida är tillgängliga via externa länkar. I samtliga fall har författaren godkänt dessa länkar. Om någon extern länk inte längre fungerar, så beror det på författarens aktioner. The Philosophy Net kan tyvärr inte göra något åt detta. Vi försöker dock ibland rensa bort icke-fungerande länkar.

Flera uppsatser i denna sektion är s.k. preprints. Innan du citerar en uppsats bör du se till att detta är OK. Om en uppsats även förekommer i någon tidsskrift, bör du citera den publicerade uppsatsen.


Övrigt

The Philosophy Net förbehåller sig rätten att när som helst, utan motivering och utan förvarning ta bort hela uppsatser ur denna sektion.

Om du upptäcker någon uppsats som strider mot de regler och/eller riktlinjer som angivits ovan, får du gärna höra av dig till <info@thephilosophynet.com> för att påtala detta.

Stort tack!

Information in English

Essays on this site have not been reviewed by The Philosophy Net. The contents reflect the opinions of the authors.

If you have any comments to or questions about a particular paper, you should contact the author.

Many essays are so called preprints. Please make sure it is OK before quoting any paper.

This section also contains several external links to online papers. The authors have approved of these links.

All essays are protected by the law of copyright. Copyright is retained by authors. Subject to statutory exception, no essay may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, or in any storage or retrieval system, without permission from the author.

If you have any questions or comments, please feel free to contact The Philosophy Net <info@thephilosophynet.com>. All kinds of feedback would also be very much appreciated. Thanks!


Förteckning över Uppsatser

B

Block

Författare: Block, Ned
E-post: ned.block@nyu.edu
År: 2004
Antal sidor: 9 A4-sidor
Titel: Qualia
Publicerad i: R. Gregory (ed.) Oxford Companion to the Mind
Hemsida: Till Ned Blocks sida vid New York University
Comment: More essays by Ned Block can be found on Block's page at New York University (see link above).

Författare: Block, Ned
E-post: ned.block@nyu.edu
År: 2003
Antal sidor: 16 A4-sidor
Titel: Consciousness
Publicerad i: Lynn Nadel (ed.) Encyclopedia of Cognitive Science
Hemsida: Till Ned Blocks sida vid New York University
Comment: More essays by Ned Block can be found on Block's page at New York University (see link above).

Författare: Block, Ned
E-post: ned.block@nyu.edu
År: ursprunglig version 1996
Antal sidor: 11 A4-sidor
Titel: What is Functionalism?
Publicerad i: revised version of the entry on functionalism in The Encyclopedia of Philosophy Supplement
Hemsida: Till Ned Blocks sida vid New York University
Comment: More essays by Ned Block can be found on Block's page at New York University (see link above).

Författare: Block, Ned
E-post: ned.block@nyu.edu
År: 2002
Antal sidor: ca 20 A4-sidor
Titel: Some Concepts of Consciousness
Publicerad i: David Chalmers (ed.) Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings
Hemsida: Till Ned Blocks sida vid New York University
Comment: More essays by Ned Block can be found on Block's page at New York University (see link above).

Författare: Block, Ned
E-post: ned.block@nyu.edu
År: 1981
Antal sidor: 33 A4-sidor
Titel: Psychologism and Behaviorism
Publicerad i: the Philosophical Review LXXXX, No. 1, January 1981, 5-43
Hemsida: Till Ned Blocks sida vid New York University
Comment: More essays by Ned Block can be found on Block's page at New York University (see link above).

H

Hansson

Författare: Hansson, Mats
E-post: kuse@live.se
År: 2021
Antal sidor: 38 A4-sidor
Titel: (Rationell) logik

J

Jebari

Författare: Jebari, Karim
E-post: karim.jebari@philosophy.su.se
År: 2005
Antal sidor: 34 A4-sidor
Titel: Democracy, Equality and Justice
Abstrakt:
Min magisteruppsats i praktisk filosofi avsåg att tillbakavisa ett argument för den demokratiska beslutsprocessen som framförts av Thomas Christiano. Christiano hävdar att om vi förstår jämlikhetsprincipen på rätt sätt så inser vi att dess tillämpning är identisk med den demokratiska beslutsprocessen. Jag framförde flera argument mot detta påstående, där det mest centrala var ett tillbakavisande av Christianos uppfattning att en jämlik fördelning av resurser är mer rättvis än en jämlik fördelning av välbefinnande.

Författare: Jebari, Karim
E-post: karim.jebari@philosophy.su.se
År: 2004
Antal sidor: 27 A4-sidor
Titel: Kritik av det Folkliga Förnuftet
Abstrakt: Min kandidatuppsats i praktisk filosofi avsåg att ge en modern tappning åt Platons radikala kritik av demokratin. Mitt argument byggde på den kritik som Derek Parfit framför mot den moral som han kallar för "Common- sense morality". Om denna kritik är berättigad, argumenterade jag, så kan detta ge ett mer plausibelt innehåll åt Platons påstående att gemene man är moraliskt inkompetent.

Författare: Jebari, Karim
E-post: karim.jebari@philosophy.su.se
År: 2006
Antal sidor: 24 A4-sidor
Titel: Vägkartnaslut
Abstrakt: Robert Kane försvarar i sin bok The Significance of Free Will en indeterministisk teori om fri vilja. Han menar att bara om vi har en stark möjlighet att handla annorlunda när vi väljer vilken sorts människor vi vill vara, så kan vi sägas vara ytterst ansvariga för våra handlingar. Jag kritiserar i min kandidatuppsats i teoretisk filosofi hans otydliga och retoriska användning av centrala begrepp och tillbakavisar hans teori då den förutsätter en orimlig definition av begreppet "kontroll".

L

Lalla

Författare: Lalla
E-post: lallasmirakler@kfitness.com
År: 2005
Antal sidor: 9 A4-sidor
Titel: Lallas Hypotes Bevisen för att Världen är en Illusion


Övrigt

Författare: Vreva, Adin
E-post: adinvreva@gmail.com
År: 2022
Antal sidor: 7 A4-sidor
Titel: Islam och användandet av språk

Författare: Nastasha Fre Woldu
Titel: Pedagogers strategier avseende multietniska konfliktkontexter


Till toppen

© 1997-2004 The Philosophy Net