Innehåll


E-post

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recensioner

Klicka här för att komma till The Philosophy Nets länk till Bokus

K

Kurtén & Molander

Titel: Homo Moralis Människan och rättssamhället
Författare: Tage Kurtén & Joakim Molander
År: 2005
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-03951-4
Antal sidor: 246 sidor
Bindning: Häftad

Homo Moralis handlar om den moraliska människan och rättssamhället.

Boken tar upp eller åtminstone snuddar vid ett stort antal rättsfilosofiska frågor. Hur förhåller sig rätt och moral, juridik och etik till varandra? Måste rätten baseras på en moral för att vara legitim? Vad menas med rättens legitimitet och rättens legalitet? Kan man tala om en naturrätt och vilket förhållande råder i så fall mellan denna och den positiva rätten? Vilken roll spelar moralen för rättsamhällets olika delar? Vilken roll spelar t.ex. moralen i lagstiftningsarbetet och i tillämpningen av olika lagar i domslut, polisiära ingripanden osv.?

Boken är en antologi, en samling uppsatser av forskare från tre olika discipliner: filosofi, folkrätt och teologisk etik. Författarna tycks över lag förkasta rättspositivismen. De menar att människans moral har betydelse för samhället och upprätthållandet av dess rättssystem.

Homo Moralis kan dock knappast ses som ett renodlat rättsfilosofiskt verk. De etiska diskussionerna intar en central plats, liksom ett antal frågor som kan sägas tillhöra den politiska filosofin. Bland de frågor som diskuteras märks följande: vilket förhållande råder mellan förnuft och moral? Är konsensus ett tillräckligt villkor för moralisk riktighet? Hur förhåller sig politik och etik till varandra? Är moraliska frågor endast en privat angelägenhet eller hör de hemma också i den offentliga debatten? Kan olika former av straff berättigas moraliskt och i så fall hur? Vad innebär rätten till en rättvis rättegång? Vad menas med mänskliga rättigheter? Är mänskliga rättigheter ett juridiskt och/eller ett moraliskt fenomen? Hur ska man lösa konflikter mellan individuella och kollektiva rättigheter? Bör moralen förstås som ett system av regler? Ett antal filosofer och deras tänkande beskrivs mer eller mindre ingående, t.ex. Aristoteles, Thomas av Aquino, Hobbes, Pufendorf, Rawls, Habermas, Taylor och Lgstrup.

Boken innehåller följande artiklar: 1 Människan och rättssamhället (Tage Kurtén), 2 Det förnuftiga djurets spelregler (Petter Korkman), 3 Vad har kyrkan med lagen att göra? (Tage Kurtén), 4 Att vara överens (Svante Ewalds), 5 En god person har alltid rätt (Mikael Forslund), 6 Straff och moral (Joakim Molander), 7 Om det rättvisa i rättvisa rättegångar (Mikael Heikkilä), 8 Skall jag ta vara på min broder? (Pamela Slotte), 9 Hur ska man lösa konflikter mellan individuella och kollektiva rättigheter? (Martin Scheinin), 10 Homo moralis och den juridiska modellen (Lars Hertzberg).

Homo Moralis Människan och rättssamhället tar upp en rad olika juridiska, politiska och filosofiska frågor. Författarna själva hoppas att boken skall inbjuda till läsning för studenter, lärare och forskare inom alla ämnen som berör frågor om rättssamhällets grundvalar.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZTill toppen

1997-2004 The Philosophy Net