Innehåll


E-post

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Recensioner

Klicka här för att komma till The Philosophy Nets länk till Bokus

M

Molander

Titel: Vetenskapsteoretiska grunder
Författare: Joakim Molander
År: 2003
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-02690-0
Antal sidor: 182 sidor
Bindning: Häftad

Vetenskapsteoretiska grunder Historia och begrepp handlar om vetenskapsteori. Vad är vetenskap egentligen? Vad har olika vetenskaper gemensamt? Har vetenskapen några gränser? Är vetenskapliga teorier sanna i en realistisk mening eller ej?

Boken får nog i första hand ses som en historisk framställning av ett antal filosofer, vetenskapsmän och vetenskapsteoretiker och deras tänkande. Molander går igenom vad en rad olika tänkare från antiken fram till våra dagar har haft att säga om vetenskapen och vetenskapens natur. Författarens huvudsakliga avsikt är emellertid inte att "förmedla en bild av vetenskapens eller filosofins historia utan att med historiens hjälp lotsa läsaren in i kunskapsteorins och vetenskapsteorins begreppsvärld." Förklaringen av centrala vetenskapsteoretiska begrepp är därför viktig för Molander.

Boken är indelad i sju kapitel: 1 Vad är vetenskap?, 2 Vetenskapens vagga, 3 Den antropocentriska filosofin, 4 Den hellenistisk-romerska perioden, 5 Från metafysik till teologi, 6 Den vetenskapliga revolutionen, och 7 Modern vetenskapsteori. Boken avslutas med en liten ordlista, där flera vetenskapsteorietiska begrepp kortfattat förklaras.

Bland äldre filosofer och vetenskapsmän som diskuteras mer eller mindre ingående av Molander kan följande nämnas: Thales, Demokritos, Platon, Aristoteles, Thomas av Aquino, Kopernikus, Galilei, Newton, Hobbes, Descartes, Bacon, Locke, Berkeley, Hume, och Kant. Bland "moderna" vetenskapsteoretiker som avhandlas märks bl.a. Comte, Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend, och Gadamer. Boken innehåller bl.a. avsnitt om positivismen, och däribland den logiska positivismen, fenomenologin, den hypotetisk-deduktiva metoden, det falsifikationistiska demarkationskriteriet, vetenskap och ovetenskap, människovetenskapernas vetenskapsteori, wittgensteininfluerad vetenskapsteori, och hermeneutiken. Exempel på begrepp som behandlas är ad hoc hypotes, deduktion, empirism, falsifikationism, fenomenologi, hermeneutik, hypotetisk-deduktiv metod, induktion, korroboration, paradigm, positivism, och rationalism.

Vetenskapsteoretiska grunder Historia och begrepp är enligt förlaget avsedd som en introduktion i vetenskapsteoretiska frågeställningar.

Mouwitz

Titel: Filosofi - en lärobok
Författare: Lars Mouwitz
År: 1997
Förlag: Gleerups
ISBN: 91-40-62215-0
Antal sidor: 296 sidor
Bindning: Kartonnage/Paperback
Upplaga: 1:a upplagan, åttonde tryckningen 2004

Filosofi - en lärobok är en lärobok i filosofins grunder.

Boken har i huvudsak en övergripande historisk uppläggning, där enskilda filosofer och filosofiska riktningar från antiken fram till våra dagar presenteras och diskuteras. Men verket innehåller även en tematisk del, där olika filosofiska problem och grenar behandlas. Boken är indelad i sju olika kapitel: Antiken, Medeltiden, Renässansen och upplysningen, 1800-talet, 1900-talet: första delen, 1900-talet: andra delen Tema, och Fördjupningar. Boken innehåller egna avsnitt om Sokrates, Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas av Aquino, René Descartes, Baruch Spinoza, David Hume, Immanuel Kant, Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Jean-Paul Sartre och Karl Popper. En rad andra filosofer behandlas mer kortfattat. I 1900-tals delen presenteras analytisk filosofi och fenomenologi. Även kortare avsnitt om hermeneutik, kritisk teori, strukturalism och postmodernism återfinns.

Kapitlet 1900-talet: andra delen Tema har en systematisk uppläggning. Diskussionen kretsar kring sex olika teman: språk och tanke, medvetande och materia, kunskap och vetenskap, moralen och det goda livet, samhället och staten och konsten. Författaren redogör för grundläggande filosofiska begrepp, såsom definition, mening, referens, slutledning, premiss, slutsats, logisk form, medvetande, koherens, korrelation, förklaring, förståelse, normer, värden m.m. Filosofiska teorier eller grupper av teorier, såsom dualism, behaviorism, materialism, funktionalism, empirism, rationalism, pragmatism, deontologi, konsekvensetik, emotivism, värdenihilism, naturalism, värdeobjektivism, utilitarism, omsorgsetik, rättviseetik m.m. beskrivs kortfattat.

Boken avslutas med ett antal fördjupningar: Zenons paradoxer förr och nu, Myter i Platons dialoger, AI-forskning ("AI" står för "artificiell intelligens"), Logik, Argumentationsanalys och Ekosofi.

Filosofi - en lärobok ger en god introduktion till ämnet filosofi och filosofins olika grenar. Boken är ganska lagom omfattande och avancerad för filosofistudier på gymnasienivå, men borde med behållning kunna läsas av de flesta som letar efter en inledning till filosofi. De starkaste avsnitten är nog de historiska. Mouwitz är skicklig på att sammanfatta avancerade resonemang och lyfta fram det väsentliga. De tematiska delarna är kortfattade, men torde ändå fungera bra som en inledning till olika grenar av filosofin. Valet av fördjupningsämnen känns något godtyckligt och bokens sista avsnitt skulle må bra av att kompletteras med litteraturtips, även om de ämnen som behandlas är intressanta. Boken är försedd med en mängd diskussionsfrågor som kan stimulera läsaren till egna reflektioner och som kan göra det lättare att tillgodogöra sig materialet.

Mårtensson

Titel: Logik En introduktion
Författare: Bertil Mårtensson
År: 1993, 1995
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-26142-X
Antal sidor: 302 sidor
Bindning: Häftad
Upplaga: 2:a upplagan

Logik En introduktion är en inledning till logiken.

Boken går igenom satslogik, predikatlogik och elementär mängdlära från grunderna. Dessutom behandlas vissa metalogiska problem och resultat.

Boken är indelad i 20 kapitel, plus ett appendix med svar till övningar: 1. Om hur man läser denna bok, 2. En skön historia, 3. Några logiska regler, 4. Två slutledningstyper, 5. Satslogisk översättning 1, 6. Satslogisk grammatik, 7. Satslogisk översättning 2, 8. Satslogikens semantik, 9. Satslogisk giltighet, 10. Satslogisk metateori, 11. Satslogisk härledning 1, 12. Logiska och ologiska strategier, 13. Orsaksanalys med hjälp av satslogiken, 14. Möjliga världar, 15. Satslogisk härledning 2, 16. Ett uttrycksfullare språk, 17. Predikatlogisk härledning, 18. Predikatlogik med identitet, 19. Mängder av mängder, och 20. Talteori, Russells paradox och oändligheten.

Inom logiken studerar man giltigheten hos argument. Hur bör vi tänka för att resonera förnuftigt? Vad kännetecknar ett logiskt riktigt resonemang? Logiken kan betraktas som ett ämne eller som en konst. Som en konst handlar logiken om förmågan att tänka och resonera förnuftigt.

Logik En introduktion tar upp ämnets grunder. Satslogikens och predikatlogikens språk beskrivs syntaktiskt och semantiskt, viktiga begrepp definieras, såsom logisk giltighet, tautologi, kontradiktion, syntetisk sats, logisk följd, mekanisk metod, motsägelsefrihet, fullständighet och avgörbarhet, och ett antal viktiga metateorem bevisas. Alla viktigare kapitel är försedda med en rad övningar för att man lättare skall kunna tillgodogöra sig materialet. Den härledningsmetod som kanske ges störst utrymme är en form av s.k. naturlig deduktion. En fördel med denna härledningsmetod är att den liknar vårt naturliga sätt att argumentera, vilket gör att den är ganska lätt att lära sig och att tillämpa i praktiken. Metoden med sanningstabeller i satslogiken behandlas också utförligt. En stor del av övningarna går ut på att lära sig att praktiskt utföra olika härledningar i formella system. Förhållandet mellan naturliga språk och satslogikens, predikatlogikens och mängdlärans symboliska språk diskuteras ingående.

Logik En introduktion är en ganska charmfull liten skrift. Hela boken genomsyras av en torr, underfundig humor som faktiskt är riktigt underhållande. Satslogikens, predikatlogikens och mängdlärans grunder behandlas pedagogiskt, kunnigt och relativt ingående. Boken har det mesta man kan kräva av en introduktion till logiken.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖTill toppen

© 1997-2004 The Philosophy Net